نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 

محمود پورکمالی

رئیس ناحیه مرکزی

32242800

داخلی 107

058

مرکزی  

سید موسی رضوانی

رئیس ناحیه اسفراین

37223020

37238220

058

 اسفراین

حامد سلطانی خبوشان

رئیس ناحیه شیروان

36228450

36221630

058

 شیروان