مدیر و معاون منطقه

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 

مجتبی شکوری

مدیر منطقه خراسان شمالی(بجنورد)

 

32313782

32313780

058

bojnoord@niopdc.ir