تماس با ما

منطقه خراسان شمالی(بجنورد)

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

مجتبی شکوری

مدیر منطقه خراسان شمالی(بجنورد)

32313782

32313780

058

bojnoord@niopdc.ir

فرهاد ستاریان معاون منطقه  32313782  32313780

 058

bojnoord@niopdc.ir

نشانی پستی منطقه : بجنورد-خیابان امام خمینی غربی - جنب پمپ بنزین

سامانه پیام گیر و گویای شرکت ملی پخش : 09627

سامانه شکایات و انتقادات مردمی منطقه : 32318120-058

پیشنهادات مردمی منطقه : 32318120-058

کشیک منطقه: 32315710-058

کنترل نظارت: 32313770-058

مشخصات نواحی منطقه خراسان شمالی

ناحیه مرکزی (بجنورد)

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

محمود پورکمالی

ناحیه مرکزی

32242800

32242801

32242800

داخلی 101

058

نشانی پستی ناحیه مرکزی (خراسان شمالی): بجنورد-میدان مادر-خیابان تربیت- روبروی سالن گلشن پلاک11

ناحیه اسفراین

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

سید موسی رضوانی

ناحیه اسفراین

37223020

37238220

058

نشانی پستی ناحیه اسفراین: میدان آزادی- بلوار سربداران- جنب جایگاه شرکتی

ناحیه شیروان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

حامد سلطانی خبوشان

ناحیه شیروان

36228450

36221630

058

نشانی پستی ناحیه شیروان: خیابان شفا بعد از چهارراه جنت- سمت راست اولین ساختمان پلاک57

مدیر و معاون منطقه

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 

مجتبی شکوری

مدیر منطقه خراسان شمالی(بجنورد)

 

32313782

32313780

058

bojnoord@niopdc.ir

   

فرهادستاریان

معاون منطقه 

32313783

32313780 

058 
bojnoord@niopdc.ir