مناقصه راهبری خودروهای استیجاری

 

فراخوان مناقصه عمومی_ یک مرحله ای (نوبت اول – دوم)

1 ) موضوع مناقصه : واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه - سال 96.

2) مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی.

3 ) مبلغ برآورد:  000/840/276/3 ریال . 4 ) مدت انجام کار:12 ماه 5) محل اجرای کار : بجنورد-شیروان-اسفراین

6) نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 1-واریزسپرده نقدی به مبلغ 000/850/163  ریال به شماره حساب 9200070853 و شناسه پرداخت به شماره  70807  نزد بانک ملت شعبه شریعتی بجنورد 2- ارائه  ضمانتنامه بانکی معتبر بنام مناقصه گزار 3- سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معاملات دولتی.

7) محل دریافت اسناد مناقصه : رجوع به آدرس های اینترنتی http://iets.mporg.ir و http://monaghese.niopdc.ir و یا مراجعه حضوری به آدرس ستاد منطقه واقع در: خراسان شمالی بجنورد- خیابان امام خمینی غربی نبش امام خمینی 42 (کوچه شهید علی محمدنیا)- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی- طبقه اول اتاق 222- دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه.

8) مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت 15 چهارشنبه 28/04/96. متقاضیان می بایست حداکثر تا  ساعت 16 شنبه 31/04/96 نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگی به شماره فاکس 32313771-058 اقدام نمایند.

9) زمان و مکان برگزاری جلسه توضیح وتشریح اسناد: دوشنبه 02/05/96 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه.

10) آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه:  تا ساعت 16 یکشنبه 08/05/96 .

11) زمان و مکان بازگشایی پاکات مناقصه: دوشنبه 09/05/96 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه.

12 ) شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز : 1– ارائه گواهی نامه معتبر تایید صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در امور حمل و نقل 2- داشتن رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل  3 - ارائه گواهی نامه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره، تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس شرکت، تصویر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت.      5- تاییدیه گواهی امضاء مجاز از دفترخانه اسناد رسمی       (کلیه مستندات ارائه شده می بایست اصل یا برابر اصل باشد)

13) مدت اعتبار پیشنهاد : نود روز از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد.

در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن12-32325711-058 داخلی 200 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی  شرکت ملی  پخش فرآورده های نفتی

منطقه خراسان شمالی

ARM2