راهنمای دسترسی به خدمات

نوع فعالیت

محل خدمت

آدرس

تسویه حساب کارت نفت سفید  

ناحیه مرکزی و نواحی تابعه اتاق فروش

بجنورد : بلوار نیروگاه جنب پارک آفرینش

اسفراین بلوار آزادگان ناحیه اسفراین

شیروان خیابان شفا بعداز چهارراه جنت ناحیه شیروان 

صدر کارت سوخت بخش کشاورزی

ناحیه مرکزی و نواحی تابعه اتاق فروش

بجنورد : بلوار نیروگاه جنب پارک آفرینش

اسفراین بلوار آزادگان ناحیه اسفراین

شیروان خیابان شفا بعداز چهارراه جنت ناحیه شیروان 

خرید فرآورده های نفتی جهت مجاری عرضه و فروشندگی

ناحیه مرکزی و نواحی تابعه اتاق فروش

بجنورد : بلوار نیروگاه جنب پارک آفرینش

اسفراین بلوار آزادگان ناحیه اسفراین

شیروان خیابان شفا بعداز چهارراه جنت ناحیه شیروان 

عقد قرارداد در بخش صنعت

واحد بازرگانی

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 306

عقد قرارداد با مجاری عرضه و فروشندگی ها

ساختمان ستاد منطقه کارشناس مجاری عرضه

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 307

عقد قرارداد در بخش اموردام (مرغداریها دامداریها )

واحد بازرگانی

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 306

مجوز اخذ نمایندگی تاسیسات گاز مایع

واحد بازرگانی

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 306

عقد قرارداد با مصرف کنندگان عمده

واحد بازرگانی

شرکتهای  حمل ونقل

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 306

شرکت حمل ونقل اترک بار واقع در پارکینگ انبار نفت

بازدید از واحد های صنعتی

 وتخصیص سهمیه

مهندسی فرآورده های نفتی

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 217

عقد قرارداد با مصرف کنندگان جزء

اخذ نامه از اداره مربوط و سایت تجارت آسان

بجنورد بلوار امام مینی غربی جنب پمپ بنزین اتاق 217و219

گرفتن پیمانکاران حمل ونقل

 فر آورده های نفتی

واحد حمل ونقل شرکتهای

(تعاونی مفخم بار  و اترک بار  )

بجنورد بلوار نیروگاه جنب پارک آفرینش

پارکینگ انبار نفت

عملیات اجرای بارگیری توسط نفتکش

انبار نفت

1- مراجعه نفتکش برای نوبت گیری (واحد حراست )

2- مراجعه به واحد توزیع بارگیری گرفتن پروانه بارگیری

3- مراجعه به واحد کنترل کیفیت جهت تایید عدم آلودگی نفتکش قبل از عملیات بارگیری

4- مراجعه نفتکش جهت بارگیری رآورده (بر اساس شاخص فرآورده )

5- مراجعه مجدد نفتکش به واحد کنترل کیفیت جهت تایید فرآورده بارگیری شده

6- مراجعه راننده نفتکش به واحد صدور جهت دریافت بارنامه /حواله

7- مراجعه نفتکش به واحد دروازه خروجی جهت پلمپ

فرآیند نحوه تامین فرآورده توسط جایگاهها و فروشندگی ها از طریق شرکت نفت

واحد فروش آقای عبد ا... کلاته

بلوار نیروگاه جنب پارک آفرینش

فرآیند پرداخت کرایه حمل به پیمانکاران

واحد حسابداری

آقای محمد زاده

بلوار نیروگاه جنب پمپ بنزین ستاد منطقه

 

فرآیند پرداخت کارمزد مجاری عرضه

واحد فروش آقای کلاته

امور مالی آقای مهدی سید محمدی

بلوار نیروگاه جنب پمپ بنزین ناحیه مرکزی و ستاد منطقه

3فرآیند پرداخت کارمزد به فروشندگی ها

واحد فروش آقای کلاته

بلوار نیروگاه جنب پمپ بنزین  - ناحیه مرکزی

فرآیند پرداخت دستمزد ماهیانه به پیمانکاران طرف قرارداد شرکت

امور مالی

حسابداری پیمانها- آقای محمدزاده و خانم زاهدی

بلوار نیروگاه جنب پمپ بنزین - ستاد منطقه