نفت کوره 180 و 230

· ساختار

این فرآورده ها برش های سنگین تر از نفتگاز می باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می گیرند.

· مشخصات

230

180

230

180

Viscosity kinematic @ 50 ° C (max)

15.0

5.0

Pour point (max) ° C

63

63

Flash point (min) ° C

3.0

3.0

SulphurTotal (max)%mass

13

13

Carbon Residue Conradson (max)%mass

0.05

0.05

Ash (max) %mass

0.5

0.5

Water & sediment (max) % vol

42.2

42.2

Colorific value higher (min) MJ/kg

· کاربرد

به عنوان سوخت در دیزل های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.