بنزین موتور معمولی بدون سرب

 · ساختار

بنزین موتور، عمدتا" مخلوطی از هیدروکربن های سبک مایع (C5 –C10 ) است که دامنه تقطیری از 38 تا 205 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. در ساخت بنزین موتور، برش های مختلف نفتی به اضافه مواد اکسیژنه، به منظور بالابردن کیفیت( از جمله آرام سوزی ) و همچنین شاخص رنگ به کار می رود. در این فرآورده از سرب به عنوان بالا برنده عدد اکتان استفاده نمی شود.

· مشخصات

60

° C

Distillation 10% Evaporated (max) @

115

° C

50% Evaporated (max) @

180

° C

90% Evaporated (max) @

05

° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

*

kpa

Vapour Pressure

0.1

Mass %

Sulphur Total (max)

480

minute

Induction period @100 c

0.013

g/L

Metallic lead (mix)

90

-

(Octane number (Research) (min)

0.0005

Mass %

Mercaptan content

red

-

Color

v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین 55 تا 69 kpa متغیر است.

· کاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز