انبار نفت اسفراین

تأسیسات و عملیات انبار اسفراین :

این انبار که انبار در زمینی به مساحت 50000 هزارمتر مربع و در قسمت ورودی شهر اسفراین و با ظرفیت 6100000 لیتر که سیستم بارگیری در سال 86 به سیستم جدید تبدیل و افزایش قدرت بارگیری تا سقف 200 هزارلیتر فرآورده را در روز دارد. این انبار از طریق ناوگان ترابری نفتکش فرآورده از منطقهسبزوار-کنبد دریافت میکند.

در حال حاضر به علت ارسال مستقیم فرآورده از انبار های مبداء به مجاری عرضه این انبار غیر فعال می باشد.